6.09.2017

Me really

1. Một người trong một trăm - 1 : 100

2. Một trăm trong mười nghìn - 100 : 10.000

3. Mười nghìn trong một triệu - 10.000 : 1000.000

4. Một triệu trong trăm triệu - 1.000.000 : 100.000.000

5. Trăm triệu trong mười tỷ - 100.000.000 : 1.000.000.000

Thế giới 7 tỷ người.

Không có nhận xét nào: