12.23.2016

Want more enough

Bọn mình không cần nhiều đến dư thừa
Chỉ muốn đủ sống, đủ vui, đủ lương thiện

Thế mà sự đủ lại không bao giờ đủ,
Nên bọn mình muốn đủ nhiều hơn,
Nên cứ mãi long đong.